La 20 Virtual

Trucos | Consejos | Comentarios

Hoe Lang Mag Een Auto Op Dezelfde Plek Staan In Belgi?

Hoe Lang Mag Een Auto Op Dezelfde Plek Staan In Belgi
Je mag maximaal 2 uur parkeren, behalve als een opschrift of onderbord een kortere parkeertijd geeft.

Hoe lang mag een auto geparkeerd staan op dezelfde plaats?

Als het een openbare parkeerplek is, is het iedereen wettelijk toegestaan daar de auto te parkeren. Ook als dat negen weken lang is.

Hoe lang kan je een auto stil laten staan?

Accu – Volgens Jos is het belangrijkste de accu. Staat de auto langer dan drie weken stil, dan zou de accu wat uitgeput kunnen raken.,,Een auto heeft stille verbruikers: denk aan de klok, radio of het centraal vergrendelingssysteem. De auto verbruikt daar ook stroom mee als hij stilstaat.

 1. Dan kunnen er accuproblemen ontstaan.
 2. Niet alleen de accu kan leeg raken, maar ook kapotgaan”, legt Van der Drift uit.
 3. Maar er is een oplossing voor.
 4. U zou in theorie de accu uit de auto kunnen halen, maar met zoveel elektronica aan boord verliest u in één klapt heel veel instellingen en dat is niet verstandig bij de moderne auto’s van tegenwoordig.

Een beter idee is om een druppellader aan de accu te hangen. Dan kan de accu in de auto blijven en wordt hij langzaamaan opgeladen. Bij elektrische auto’s is dit een ander geval. De accu van een elektrische auto is namelijk niet hetzelfde als een startaccu van een gewone auto.

Hoe lang mag je in een parkeergarage staan?

6.Parkeergeld en betaling – 6.1 Voor het gebruik van de Parkeerfaciliteit is de Klant Parkeergeld verschuldigd.6.2 Bemiddeling door derden bij de aankoop/verkrijging van een Parkeerbewijs is slechts mogelijk met instemming van Q-Park, Q-Park is gerechtigd om op ieder moment, zonder opgaaf van reden, de verstrekking van parkeerbewijzen te weigeren of te staken indien van bemiddeling sprake is, waarbij de aansprakelijkheid van Q-Park voor enige schade ter zake is uitgesloten.

 • Ort Parkeren 6.3 Q-Park berekent het Parkeergeld volgens de door Q-Park vastgestelde tarieven, zoals deze bij de ingang van de Parkeerfaciliteit staan vermeld dan wel anderszins zijn gecommuniceerd.
 • Q-Park is vrij de Kortparkeertarieven zonder nadere aankondiging of kennisgeving aan te passen.6.4 Indien het Parkeerbewijs geen van te voren overeengekomen geldigheidsduur en/of tarief heeft, berekent Q-Park het Parkeergeld aan de hand van het Parkeerbewijs volgens de door Q-Park vastgestelde tarieven op basis van het tijdsbestek dat het Motorvoertuig van de Klant in de Parkeerfaciliteit aanwezig is geweest.

Voor de bepaling van dit tijdsbestek zal de door het PMS aangegeven tijdsduur beslissend zijn.6.5 Tenzij anders overeengekomen, geldt het bij de inrit van de Parkeerfaciliteit aangegeven maximale dagtarief voor 24 uur, mits de Parkeerder slechts eenmaal in- en uitrijdt binnen 24 uur.6.6 Het Parkeergeld dient te worden voldaan voordat de Parkeerder met zijn Motorvoertuig de Parkeerfaciliteit verlaat, tenzij een andere regeling getroffen is (waaronder achteraf betalen op rekening bijvoorbeeld bij gebruik van de SmartCard met Kort Parkeren Nederland).6.7 Na het moment van betaling van het Parkeergeld in de Parkeerfaciliteit of na afloop van de geldigheidsduur van een vooraf betaalde reservering geeft het Parkeerbewijs de Klant gedurende een periode van vijftien minuten het recht en de gelegenheid om zijn Motorvoertuig buiten de Parkeerfaciliteit te brengen.

Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de Klant zijn Motorvoertuig buiten de Parkeerfaciliteit heeft gebracht dan vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw Parkeergeld verschuldigd is tegen het Kortparkeertarief.6.8 Indien de Klant het niet eens is met de vaststelling van het Parkeergeld en enige daarop volgende afrekening, indien van toepassing, dient hij Q-Park daarvan binnen 14 dagen na dagtekening van de afrekening schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van (gemotiveerde) bezwaren.

Wanneer de klacht terecht is, ter redelijke beoordeling van Q-Park, zal Q-Park het teveel afgeschreven bedrag verrekenen met de volgende afrekening of crediteren. Abonnementen 6.9 Bij het aangaan van een Parkeerovereenkomst wordt aan de Abonnementhouder een Parkeerbewijs verstrekt, waarmee de Abonnementhouder gebruik kan maken van de Parkeerfaciliteit.

 • Bij verlies, diefstal of het in ongerede raken van het Parkeerbewijs behorende bij een Parkeerovereenkomst is de Abonnementhouder verplicht hiervan melding te maken bij Q-Park,
 • Voor het verstrekken door Q-Park van een nieuw Parkeerbewijs is de Abonnementhouder een door Q-Park te bepalen vergoeding verschuldigd, vermeerderd met administratiekosten.6.10 Een Parkeerovereenkomst heeft een looptijd van minimaal 3 maanden vanaf de overeengekomen ingangsdatum, althans vanaf het moment van acceptatie van de abonnementsaanvraag door Q-Park,

Na afloop van deze termijn wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij door Q-Park en Abonnementhouder anders is overeengekomen. Zowel Abonnementhouder als Q-Park zijn gerechtigd de Parkeerovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van één maand.

De opzegging dient schriftelijk te geschieden.6.11 Het inleveren van het Parkeerbewijs behorende bij de Parkeerovereenkomst en/of het niet gebruiken van het Parkeerbewijs, houdt géén beëindiging van de Parkeerovereenkomst in.6.12 Het Parkeerbewijs van Abonnementhouder mag niet worden overgedragen, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Q-Park daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.6.13 Voor het parkeren buiten de overeengekomen uren betaalt een Abonnementhouder het Kortparkeer tarief.6.14 De Abonnementhouder kan de facturen online inzien in zijn persoonlijke Klantomgeving (My Q-Park ).

Indien een zakelijke Abonnementhouder een papieren factuur wenst, behoudt Q-Park zich het recht voor de kosten hiervoor in rekening te brengen.6.15 Q-Park is vrij, behoudens nadere schriftelijke afspraken hierover, tot het aanpassen van de Kortparkeer- en abonnementstarieven.

Alleen indien de verhoging van het abonnementstarief meer bedraagt dan de jaarlijkse inflatie (zoals berekend door het CBS) is Abonnementhouder gerechtigd de Parkeerovereenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 2 weken nadat de tariefverhoging hem ter kennis is gebracht en wel tegen de datum, waarop de aangekondigde tariefverhoging ingaat.6.16 Betaling van het abonnement vindt, behoudens afwijkende schriftelijke afspraken hierover, plaats middels automatische incasso.

De vergoeding voor het abonnement dient telkens uiterlijk vóór of op de eerste dag van het ingaan van het betreffende tijdvak te zijn voldaan. Dit tijdvak wordt geacht één maand te zijn. De vergoedingen voor de geparkeerde uren die vallen buiten de overeengekomen uren incasseert Q-Park achteraf.6.17 Indien het Parkeergeld op de vervaldatum niet i s voldaan is Q-Park gerechtigd het abonnement te blokkeren, waarmee de toe- en uitgang tot de Parkeerfaciliteit aan de Abonnementhouder wordt ontzegd, zulks onverminderd de overige rechten die voor Q-Park uit de niet-betaling voortvloeien.

Het deblokkeren van het abonnement kost €15,-.6.18 Wijzigingen van de Parkeerovereenkomst met Abonnementhouder, die noodzakelijk zijn als gevolg van besluiten of aanwijzingen van overheidswege (inclusief aanwijzingen van de brandweer) zullen voor de Abonnementhouder geen ontbindende voorwaarden vormen voor de Parkeerovereenkomst met Q-Park,

Waardekaarten 6.19 Met een Waardekaart kan een Parkeerder een deel van of het gehele Parkeergeld, afhankelijk van de overeenkomst met de Afnemer van de Waardekaarten, voldoen. Een Waardekaart kan niet in delen gebruikt worden, een eventuele restwaarde vervalt.6.20 De Waardekaart dient gebruikt te worden conform de door Q-Park verstrekte instructies en in combinatie met het bij de inrit genomen parkeerticket.6.21 De Afnemer ontvangt bij of na de levering van de Waardekaarten een rekening.

Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum, dan wel vóór de in de factuur vermelde uiterste betaaltermijn, te zijn voldaan.6.22 Tenzij schriftelijk anders vermeld op de Waardekaart en/of overeengekomen met Afnemer zijn de Waardekaarten gedurende één jaar na de vermelde aanmaakdatum geldig.6.23 Mocht de Klant c.q.

33 beste tips voor het praktijk examen [in 2023]

Afnemer besluiten de Waardekaart na ontvangst niet te gebruiken en/of ongebruikt terug te sturen, vindt geen restitutie en/of creditering plaats van reeds betaalde en/of reeds gefactureerde bedragen.6.24 Een Waardekaart of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.6.25 De overeenkomst met de Afnemer van Waardekaarten wordt volgens de alsdan geldende (Kortparkeer)tarieven afgesloten.

 1. Het staat Q-Park vrij te allen tijde het Kortparkeertarief aan te passen.
 2. Reserveren 6.26 Vooraf reserveren en betalen van een parkeerplaats (en eventuele aanvullende diensten zoals een busreis bij het product Park+Fly) is mogelijk via de Website tot één uur voor aankomst bij de Parkeerfaciliteit.
 3. Een reservering van een parkeerplaats is pas gegarandeerd nadat de betaling is ontvangen.
See also:  Wie Lange Dauert Service Beim Auto?

Indien er geen kentekenherkenning is bij de gekozen Parkeerfaciliteit stuurt Q-Park een QR-code of barcode naar het door de Afnemer gekozen emailadres dat gebruikt dient te worden voor het openen van de slagboom bij de inrit.6.27 Q-Park houdt bij een reservering gedurende de vooraf gekozen tijdspanne een willekeurige parkeerplaats in de Parkeerfaciliteit vrij voor de Afnemer.

Na uitrijden van de Parkeerfaciliteit vervalt enig recht van de Afnemer op gebruik van de parkeerplaats voor de niet gebruikte parkeerduur van de reservering, tenzij anders overeengekomen.6.28 Annuleren van een reservering is kosteloos mogelijk tot 24 uur voor de gekozen aanvangstijd, waarna Q-Park het betaalde Parkeergeld binnen 30 dagen zal terugstorten op het rekeningnummer waarmee de betaling is voldaan.6.29 Het wijzigen van het kenteken indien dit als Parkeerbewijs is opgegeven voor een reservering is mogelijk via het Klantaccount ‘My Q-Park ‘ of de link in de bevestigingsemail.

Het wijzigen van de parkeerduur en/of de aanvangstijd van een reservering is niet mogelijk.

Hoeveel auto’s mag je op straat parkeren?

Re: hoeveel auto’s mag 1 persoon in de straat parkeren – Ongelezen bericht door woutb » 23 apr 2010, 16:43 SWAT schreef: woutb schreef: Je mag zoveel auto’s in de straat parkeren als je zelf wil. Zolang de auto verzekerd is en aan zijn belastingverplichtingen voldoet, is er geen wet die het verbied om meerdere auto’s in een straat te zetten.

Wat als er iemand op je oprit parkeert?

Buren parkeren voor de in- of uitrit – Het is verboden om te parkeren voor een inrit of een uitrit. Dit staat letterlijk te lezen in artikel 24 RVV. De buur begaat met andere woorden een overtreding op de verkeersregels en kan daarvoor beboet worden. Hiervoor kan er dan ook contact worden opgenomen met de politie.

Zij zullen beboeten en kunnen de auto weg laten slepen als de eigenaar niet in de buurt is. Over het algemeen komen ze vrij snel in actie wanneer een uitrit is geblokkeerd, maar een geblokkeerde inrit is een minder grote prioriteit. Uiteindelijk is het dan mogelijk om gewoon zelf even elders te parkeren.

Als er geen andere oproepen zijn, komen ze mogelijk wel een kijkje nemen. In ieder geval is contact opnemen met de politie een verregaande maatregel. Het is beter om zelf even de buren aan te spreken en te vragen om de auto te verzetten. Geef ook aan dat de in- en uitrit vaak wordt gebruikt en altijd vrij moet zijn.

Kan een auto 3 maanden stilstaan?

4. Houd de accu in leven – De modernere accu’s zullen je waarschijnlijk geen problemen geven als je auto een maand of drie stilstaat. Toch is voorkomen beter dan genezen. Om je in leven te houden, kun je het aan een druppellader zetten. Dit kun je doen met de accu in de auto, maar je kunt de accu ook verwijderen.

Kan een auto 2 weken stilstaan?

04 jan 2021 om 21:33 Update: 2 jaar geleden De huidige lockdown leidt er opnieuw toe dat veel auto’s dagenlang, soms zelfs wekenlang stilstaan. Als een auto lange tijd niet meer in beweging komt, kan dat schadelijk zijn. Maar met deze tips voorkom je problemen.

 • De accu, de banden, de remmen en de brandstof in de tank: een auto heeft tal van onderdelen die kwetsbaar zijn bij langdurige stilstand.
 • Daarom is het verstandig minimaal een keer per week de weg op te gaan.
 • Een half uurtje is vaak al voldoende om problemen te voorkomen.
 • Even de snelweg op vindt de auto ook fijn: bij hogere snelheden komt de motor goed op temperatuur en wordt er net even wat meer van de techniek gevergd.

Staat een auto enkele weken stil, dan kan de accu uitgeput raken. Niet alle onderdelen zijn even kwetsbaar. Benzine of diesel bijvoorbeeld, kan best lang probleemloos in de tank blijven. Pas na een maand of drie zou de tegenwoordig veel getankte E10-benzine als eerste problemen kunnen geven.

E10 (met maximaal 10 procent bio-ethanol) veroudert namelijk sneller dan E5, een benzinesoort met maximaal 5 procent bio-ethanol die ook nog steeds goed verkrijgbaar is. Vluchtige stoffen verdampen nu eenmaal eerder en ethanol trekt vocht aan. Hierdoor kan de motor op een gegeven moment wellicht moeilijker aanslaan.

Na meer dan een half jaar loop je bij vrijwel elke brandstof het risico op veroudering en dan kan er verontreiniging ontstaan in de tank, met wellicht motorstoringen als gevolg.

Wat gebeurt er als een auto lang stil staat?

3. De accu – Een stuk kwetsbaarder is de accu. Staat een auto enkele weken stil, dan kan de accu uitgeput raken met startproblemen als gevolg. Vooral in de moderne auto met alle elektronica aan boord, gaat het stroomverbruik bij stilstand gewoon door. De ideale uitkomst als je niet wekelijks een half uurtje gaat rijden, is dan ook een druppellader,

Kan je een boete krijgen in een parkeergarage?

Mag handhaving een boete uitschrijven in een Parkeergarage? U bent in de parkeergarage van het Zuyderland ziekenhuis te Sittard beboet vanwege het niet goed zichtbaar hebben vanuw invalideparkeerkaart. U vraagt zich af of een handhaver wel bevoegd is u te beboeten in een parkeergarage.

Graag zou ik ter verduidelijking van u een afschrift van de boete ontvangen. *** Reactie van Michiel Claesen: U bent beboet in de parkeergarage van het Zuyderland ziekenhuis te Sittard vanwege het niet goed zichtbaar hebben/ afleesbaarheid van uw invalideparkeerkaart. U vraagt zich af of een handhaver wel bevoegd is u te beboeten in een parkeergarage.

Bevoegdheid verbalisant Criterium is; als het terrein toegankelijk is voor verkeer, geldt het als openbare weg voor de wet. Een parkeergarage, die afgesloten is met slagbomen, maar waar wel iedereen (middels parkeeraart) binnen kan komen, geldt als openbare weg.

De normale verkeersregels zijn hier van toepassing. De politie kan hier handhavend optreden en bonnen schrijven. Omschrijving plaats overtreding Zover ik kan nagaan ligt de onderhavige parkeergarage aan de Denystraat nr.1 en derhalve niet aan de Rijksweg Noord. Kennelijke verschrijving/vergissing mogen worden aangepast en levert geen vormfout meer op.

Meer informatie over vindt u op onze.website. : Mag handhaving een boete uitschrijven in een Parkeergarage?

Is een oprit een openbare weg?

Of u uw auto mag parkeren op een oprit, hangt af van de verkeerssituatie. Soms is een oprit onderdeel van de openbare weg, bijvoorbeeld als de oprit over een stoep loopt. De oprit wordt dan niet beschouwd als ‘eigen terrein’ en u mag uw auto daar niet parkeren.

Wat betekent dagtarief parkeergarage?

Kan ik onbeperkt in- en uitrijden wanneer ik een dagkaart heb gereserveerd? – Nee. Met een dagkaart kun je niet onbeperkt in- en uitrijden. Je kunt één keer inrijden en één keer uitrijden.

See also:  Was Ist Das Meistverkaufte Auto Der Welt?

Wat is hinderlijk parkeren?

Wanneer is er sprake van gevaar of hinder bij parkeren? – Een voertuig zodanig op de weg laten staan dat gevaar of hinder wordt of kan worden veroorzaakt of verkeer in gevaar wordt gebracht of kan worden gebracht. Daarbij kan het gaan om gevaar voor personen en goederen.

 1. Het enkel maken van een verkeersfout is niet voldoende.
 2. Er moet namelijk een aannemelijk kans zijn op een ongeval en een zekere mate van concreet gevaarscheppend gedrag.
 3. Bevat de grondnorm voor een veilig en ordelijk verloop van het verkeer op de weg.
 4. Het kan in vele situaties worden gehanteerd omdat niet elke denkbare verkeerssituatie in een concrete norm is onder te brengen.

In een situatie waarbij een voertuig wordt geparkeerd langs de kant van de weg wordt in artikel 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV90) bepaald dat een motorvoertuig de rijbaan dient te gebruiken. Ook voor het parkeren met dien verstande dat men – onder omstandigheden – ook andere weggedeelte mag gebruiken.

Waarom mag je niet op de stoep parkeren?

Op de stoep parkeren met de auto – Het is strafbaar om je auto op de stoep te parkeren. De wet schrijft voor dat je de auto op de rijbaan dient te parkeren of in een parkeervak als deze aanwezig is. Het maakt niet uit of je met twee wielen half op de stoep staat of dat je de auto helemaal op het trottoir neerzet.

Kan ik een eigen parkeerplaats met Kentekenbord aanvragen?

En wilt u dichtbij uw huis of werk parkeren? Dan kunt u bij de gemeente een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen. Op die plek mag alleen uw voertuig staan.

Is een parkeerplaats prive terrein?

30 jaar als termijn – Juridisch gezien is een weg – want daar gaat het vaak over – pas eigen terrein als deze minder dan 30 achtereenvolgende jaren als zodanig is bestempeld. Een weg die de voorgaande 30 jaar openbaar is en daarna eigen terrein wordt, is nog steeds openbaar.

 • Dat staat in, die tot op de dag van vandaag van kracht is.
 • Als u dus een parkeerplaats koopt die gelegen is op een stuk grond dat al 30 jaar openbaar is, is het technisch gezien dus openbare weg en mag iedereen er parkeren.
 • Een bordje neerzetten met de tekst ‘eigen terrein’ verandert hier strikt genomen niets aan.

Ook is een weg openbaar als deze in de 10 voorafgaande jaren voor iedereen toegankelijk is geweest en het onderhoud is gedaan door een overheid.

Wat betekent een P op een parkeerplaats?

P+R staat voor ‘ Park and Ride’. Deze parkeerterreinen zijn bedoeld voor mensen die hun auto parkeren en verder reizen met het openbaar vervoer naar hun uiteindelijke plaats van bestemming.

Wat te doen als een auto je oprit blokkeert?

Wat kunt u doen indien een voertuig dat zich op de openbare weg bevindt de toegang tot uw garage of oprit blokkeert? – Aangezien het een overtreding is op de wegcode, zult u een beroep moeten doen op de politie opdat ze ter plaatse komt, de situatie opmeet en een proces-verbaal opstelt.

 • In eerste instantie zal de politie trachten om (binnen een redelijke termijn) de eigenaar van het voertuig te vinden en aldus een takeling te voorkomen.
 • Indien de eigenaar niet gevonden wordt, kan de politie beslissen om een takelbedrijf in te schakelen om het voertuig weg te slepen.
 • Een dergelijke beslissing wordt genomen op basis van de vaststellingen en de inschatting van de politie, in het bijzonder wanneer het voertuig een gevaar voorstelt of een belemmering vormt voor de andere weggebruikers.

De kosten die aan de overtreding verbonden zijn (boete en takeling) zijn dan ten laste van de overtreder. (Let wel: de sleepkosten kunnen soms hoog oplopen.) In de praktijk, en in de meeste gevallen, zal de politie de wagen laten takelen indien hij u belet om met uw voertuig uw eigendom te verlaten.

Hoe ver moet een auto van een oprit staan?

6. Op welke afstand? – In het verkeersreglement staat niets over de afstand. In principe mag je dus tot helemaal tegen de garage parkeren. Maar wanneer duidelijk is dat je het in- en uitrijden daardoor zal hinderen (b.v. in een smalle straat, of omdat de inrij zeer smal is), dan kan je maar beter enige afstand houden.

Hoe kan ik een auto laten wegslepen?

Melding doen – U kunt op 3 manieren een melding doen:

 1. bel het telefoonnummer 14 020. De gemeente is 24 uur per dag bereikbaar voor het wegslepen van verkeerd geparkeerde voertuigen.
 2. met het online formulier. Ook als een voertuig verkeerd geparkeerd staat, maar geen directe overlast veroorzaakt kunt u het melden met het online formulier.
 3. met uw smartphone via meldingen.amsterdam.nl.

Doe een melding Foutgeparkeerde deelscooter

Hoe dicht mag je op een andere auto parkeren?

Eén meter afstand – Als je tussen twee auto’s wil parkeren die voor en achter je staan, moet je zien dat je daarvoor voldoende plaats hebt. De wet zegt namelijk dat je minstens één meter afstand moet laten tussen jouw auto en de auto’s die voor en achter je geparkeerd staan. Parkeren in een kleinere plaats is dus niet toegelaten. Advertentie – lees hieronder verder

Hoe ver voor een oversteekplaats mag je niet stilstaan of parkeren?

Voor oversteekplaatsen –

Je mag niet stilstaan en niet parkeren op de rijbaan :

 • op minder dan 5 meter voor een oversteekplaats voor voetgangers;
 • of voor fieters en tweewielige bromfietsen.

Is een parkeerplaats een openbare weg?

202005045/1/A3. Datum uitspraak: 30 juni 2021 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen, appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank Noord­Holland van 4 augustus 2020 in zaak nr.19/3587 in het geding tussen:, wonend te Enkhuizen en het college.

Procesverloop Bij besluit van 19 februari 2019 heeft het college aan een bewonersparkeervergunning verleend voor het parkeren op een strook grond die grenst aan de watergang aan de voorzijde van de woning van aan de te Enkhuizen. Bij besluit van 4 juli 2019 heeft het college het door daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 4 augustus 2020 heeft de rechtbank het door daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 4 juli 2019 vernietigd en het besluit van 19 februari 2019 vernietigd, de aanvraag van om verlening van een parkeervergunning afgewezen en bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft het college hoger beroep ingesteld. heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven. De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 juni 2021, waar het college, vertegenwoordigd door mr.A.H.J. Hofman, mr.H.E. Noordhoek, advocaten te Breda, en A.

Olij, en, bijgestaan door mr.S. Smit, advocaat te Alkmaar, zijn verschenen. Overwegingen 1. De van belang zijnde bepalingen uit de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, de Parkeerverordening Enkhuizen en het Bestemmingsplan Binnenstad en Havens zijn opgenomen in de aangehechte bijlage die deel uitmaakt van deze uitspraak.2.

is eigenaar van twee percelen. Op het ene perceel is zijn woning aan de te Enkhuizen gelegen. Het andere perceel ligt voor de woning en grenst aan het water. De twee percelen worden gescheiden door een openbare weg. Het perceel aan de walkant is bestraat en wordt door gebruikt als parkeerplaats. Daarachter ligt een kleine groenstrook en een aanlegsteiger.

Bij de parkeerplaats heeft een bord geplaatst waarop staat “EIGEN TERREIN” en “NIET PARKEREN”. In deze zaak gaat het om de beantwoording van de vraag of de parkeerplaats op het perceel met parkeervak aan de walkant een openbare weg is in de zin van de Wegenwet.

Als het parkeervak van als zodanig is aan te merken, mag daar alleen worden geparkeerd met een parkeervergunning. Het college stelt zich op het standpunt dat dit het geval is en heeft daarom bij het besluit van 19 februari 2019 een parkeervergunning verleend. stelt zich op het standpunt dat geen parkeervergunning is vereist omdat het gaat om een parkeerplaats op eigen terrein en dat de walkant geen openbare weg is.

De rechtbank heeft in het gelijk gesteld door te oordelen dat de walkant en de daarop gelegen parkeerplaats geen weg is in de zin van de Wegenwet. Dit betekent dat het college de aanvraag van om een parkeervergunning had moeten afwijzen, omdat er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein.3.

See also:  Wie Oft Muss Ein Auto Zur Inspektion?

Het college betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het terecht een parkeervergunning aan had verleend omdat de parkeerplaats tegenover de woning van wel een openbare weg is. Die parkeerplaats is openbaar omdat deze gedurende minimaal tien achtereenvolgende jaren voor eenieder toegankelijk is geweest en door de gemeente is onderhouden.

De parkeerplaats is een ‘weg’ in de zin van de Wegenwet. Ook een (verharde) berm valt onder het begrip ‘weg’. Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling dat parkeren onderdeel is van de afwikkeling van het verkeer. Daarmee kunnen parkeerplaatsen als ‘weg’ worden gekwalificeerd.

In dit geval gaat het om een parkeerplaats die dient ten behoeve van parkeren door een grote en onbepaalde publieksgroep, nu deze parkeerplaats direct toegankelijk is voor eenieder vanaf de Burgwal. Bovendien zijn bij de entree van de binnenstad van Enkhuizen verkeersborden geplaatst waaruit volgt dat parkeren met een parkeervergunning is toegestaan.

Wie de eigenaar van de grond is waarop de parkeerplaats zich bevindt, is niet relevant voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een ‘weg’. De rechtbank heeft ten onrechte de uitspraak van de Afdeling van 16 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3836, gevolgd.

 • Deze uitspraak is onjuist.
 • Bepalend is immers dat parkeren onderdeel is van de afwikkeling van het verkeer en dat de langsparkeerplaatsen, nu deze direct toegankelijk zijn vanaf de openbare weg, een grote, onbepaalde publieksgroep bedienen.
 • In de zaak van 16 december 2015 ging het bovendien om een soort privétuin aan de overzijde van de weg.

In het hier voorliggende geval is geen tuin. De parkeerplaats is niet omheind of omsloten en dus direct voor eenieder toegankelijk, aldus het college.3.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 16 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3836, is het doel van de Wegenwet om een regeling te treffen ten behoeve van het openbaar verkeer.

Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van de Wegenwet (Kamerstukken II 1929/1930, nr.99a, blz.1) werd een afzonderlijke bepaling, waarin tot uitdrukking komt wat tot de wegen geacht wordt te behoren, niet nodig en niet gewenst geacht omdat voornamelijk door de praktijk zelf wordt aangegeven wordt wat tot weg gerekend moet worden.

De Wegenwet heeft, zo heeft de Afdeling in die uitspraak geoordeeld, betrekking op verkeersbanen die een functie vervullen ten behoeve van het afwikkelen van het openbare verkeer en die derhalve naar hun aard of functie een grote, onbepaalde publieksgroep dienen.3.2.

 • De rechtbank heeft terecht overwogen dat de situatie qua inrichting van de walkant vergelijkbaar is met de situatie die voorlag in de eerdere uitspraak van de Afdeling van 16 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3836,
 • Uit de eerdere uitspraken van de Afdeling van 29 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA1331, en 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2283, waarnaar het college heeft verwezen, volgt, anders dat het college betoogt, niet dat parkeerplaatsen per definitie een functie vervullen voor de afwikkeling van het verkeer.

Of een parkeerplaats een dergelijke functie vervult, zal dan ook afhangen van de omstandigheden van het geval. De parkeerplaats van is gelegen aan de walkant naast het water en er bevindt zich zowel links als rechts van het parkeervak een boom. Daarmee is het perceel uitsluitend te gebruiken voor langsparkeren, maar niet (tevens) als verkeersbaan naast, of in aanvulling op de naastgelegen openbare weg.

Het parkeervak van vervult dan ook geen functie ten behoeve van de afwikkeling van het openbaar verkeer. Die functie vervult de openbare weg die is gelegen tussen de walkant en de woning van, Weliswaar is incidenteel uitwijken via de parkeerplaats mogelijk, bijvoorbeeld wanneer grote voertuigen elkaar willen passeren, maar daarmee is de parkeerplaats geen verkeersbaan geworden, mede gelet op de blokkerende bomen aan de beide zijkanten van de parkeerplaats.

Dat andere parkeerplaatsen onder omstandigheden wel zo’n functie ten behoeve van de afwikkeling van het openbaar verkeer kunnen vervullen, is niet doorslaggevend. Of sprake is van een verkeersbaan is afhankelijk van de omstandigheden van de geval. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, ging het in de door het college aangehaalde zaken niet om een vergelijkbare situatie met langsparkeerplekken langs het water, met flankerende bomen.

Nu het perceel aan de walkant, anders dan de door het college genoemde gevallen, in dit geval geen functie vervult ten behoeve van de afwikkeling van het openbaar verkeer, is dit en dus de parkeerplaats geen ‘weg’ in de zin van de Wegenwet. Aan de vraag of sprake is van een openbare ‘weg’ in de zin van de Wegenverkeerswet is de rechtbank dus terecht niet meer toegekomen.

Het betoog faalt.4. De conclusie is dat over een parkeerplaats op eigen terrein beschikt en hij dus geen parkeervergunning nodig heeft om zijn auto op de walkant te mogen parkeren.5. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.6.

Het college dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld. Beslissing De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: I. bevestigt de aangevallen uitspraak; II. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen tot vergoeding van bij in verband met de behandeling van het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.068,00 (zegge: duizendachtenzestig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; III.

bepaalt dat van het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen een griffierecht van € 532,00 (zegge: vijfhonderdtweeëndertig euro) wordt geheven. Aldus vastgesteld door mr.C.J. Borman, voorzitter, en mr.F.D. van Heijningen en mr.P.H.A. Knol, leden, in tegenwoordigheid van mr.S.

Heb je voorrang als je van een parkeerterrein komt?

Aanrijding fietser of voetganger op eigen parkeerplaats – Het belang van de vraag of een parkeerplaats of weg openbaar is, hangt vooral samen met artikel 185 WVW, Bij een aanrijding tussen een bestuurder van een motorvoertuig en een voetganger of fietser betaalt de bestuurder minimaal 50% van de schade.